Fáilte go suíomh gréasáin Choiste Bogaigh Ramsar na hÉireann

Suíomh Ramsar na seachtaine seo

Portach Iascaigh

PORTACH IASCAIGH Uimh. an tSuímh: 471

Cruthaíonn an suíomh seo agus ceannuiscí Abhainn Cowagh agus tá sé comhdhéanta de chlár clúdaithe le bratphortaigh talún arda, agus fánaí géara na Sléibhte Gaimh, clúdaithe le talamh portaigh.

“Tá Éire ar cheann de 160 Páirtí Conarthach sa Choinbhinsiún maidir le Bogaigh a comóradh den chéad uair i Ramsar, an Iaráin i 1971, agus ara Coinbhinsiún Ramsar. ó shin. Léiríonn an conradh idir-rialtasach seo tiomantais a bhalltíortha maidir le gné éiceolaíochta a mBogaigh a bhfuil Tábhacht Idirnáisiúnta leo a chothabháil agus pleanáil le haghaidh “úsáid chiallmhar”, nó úsáid inbhuanaithe, na mbogach go léir ina gcríocha.”
Bogaigh na hÉireann

Is cuid ríthábhachtach den timthriall uisce iad bogaigh

Comhlíonann idirghníomhaíocht aimpléiseach a n–eilimintí – uisce, ithir, plandaí agus ainmhithe, go leor feidhmeanna tábhachtacha agus soláthraíonn siad seirbhísí tábhachtacha éiceolaíochta. Is soláthraithe agus úsáideoirí uisce iad bogaigh. Coinníonn siad a struchtúr agus a bhfeidhmeanna, agus soláthraíonn siad uisce dúinn agus d’ainmhithe agus do phlandaí eile.

  • Ciallaíonn bogaigh fiadhúlra
  • Ciallaíonn bogaigh uisce
  • Ciallaíonn bogaigh rialú tuilte
  • Ciallaíonn bogaigh maolú ar an athrú aeráide
  • Ciallaíonn bogaigh tírdhreach

Coiste Bogaigh Ramsar na hÉireann (nó IRWC)

Bhunaigh an Rialtas an IRWC i mí na Samhna 2010 chun cabhrú le hÉirinn a riachtanais a chomhlíonadh mar shínitheoir don Choinbhinsiún Ramsar. Is grúpa forleathan ionadaíoch muid, a bunaíodh chun cabhrú le cosaint, le léirthuiscint agus le tuiscint ar bhogaigh in Éirinn agus chun feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur chun cinn. Tagann ár mballraíocht ó ghníomhaireachtaí ábhartha rialtais, institiúidí eolaíocha agus teicniúla, údaráis réigiúnacha agus áitiúla agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Is é an príomhchuspóir atá againn ná úsáid stuama agus cosaint na mbogach go léir in Éirinn a chur chun cinn. Ina thaobh seo, tá sé mar aidhm againn:

  • Próifíl na mbogach uile agus a luach in Éirinn a ardú
  • Beartais náisiúnta bogaigh a fhorbairt agus tacú leo, agus comhairle a chur ar fáil do lucht déanta beartas
  • Tacú le hoideachas bogaigh agus le feasacht an phobail ar bhogaigh
  • Cur chun feidhme Choinbhinsiún Ramsar in Éirinn a chur chun cinn
  • A chinntiú go bhfuil na cuspóirí seo i gcomhréir le Coinbhinsiún Ramsar agus le cuir chuige a ghlac Coistí náisiúnta Ramsar eile ar fud na cruinne
Madra Uisce

Comhpháirtithe an IRWC