Éachtaí an IRWC 2010 – an lae inniu

Ó bunaíodh ár ngrúpa in 2010, dhíríomar ar thábhacht bogaigh na hÉireann a chur chun cinn. D’eagraigh muid ár gcruinnithe ar fud na tíre, ag glacadh le cuairteanna ar go leor suíomhanna bogaigh iontacha, agus tá go leor acu ar shuíomhanna Ramsar. Anseo thíos, liostaimid roinnt garspriocanna agus éachtaí in ord croineolaíoch droim ar ais:

 • Aibreán 2019: Cuairt an IRWC ar bhogaigh Anne Valley, ar Phortach na Fianaighe agus ar an mbogach chúiteach ag Cúltra Thrá Mhór.
 • Márta 2019: Aighneacht an IRWC ar Oidhreacht Éireann 2030, plean chun tosaigh go dtí 2030 ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
 • Meán Fómhair 2018: Ceardlann chomhpháirteach an IRWC/Ionad Sonraí Bithéagsúlachta Náisiúnta ar úsáid Lámhleabhar an bogaigh ar siúl in Ionad Bogaigh an Chabhrach.
 • Meán Fómhair 2018: Cuairt an IRWC ar Eanach Bhaile Pholaird.
 • Bealtaine 2018: Seolann an IRWC Cineálacha Bogthaise na hÉireann: Treoir aitheantais agus lámhleabhar suirbhé allamuigh ag imeacht Móin Scotha Buí, Clock Shiurdáin.
 • Nollaig 2017: Críochnaíonn an IRWC nuashonruithe Suíomh Ramsar do 31 suíomhanna (as 45) trí thairiscint arna heisiúint chuig MERC Consultants.
 • Feabhra 2017: Fógraíodh an tairiscint chun nuashonruithe a chur i gcrích ar 25 suíomh Ramsar eile.
 • Meitheamh 2016: Óstálann IRWC ceardlann chomhthreomhar ag comhdháil idirnáisiúnta bogaigh a reáchtáiltear in OÉG. Tuairisc ar fáil anseo.
 • Bealtaine 2015: D’fhreastail Christopher Briggs, Ard-Rúnaí Ramsar, ar chruinniú an IRWC i Muineachán.
 • Iúil 2014: Cruinniú an IRWC i dTeach Oidhreachta Abbeleix le cuairt ar Phortach Mhainistir Laoise.
 • Aibreán 2014: Nuashonruithe ar na chéad sé shuíomh curtha i gcrích ag comhairleoirí MERC trí thairiscint. Ba iad seo a leanas na láithreacha: Cuan Chaisleán na Mainge, Portach na Cléire, Garbhchríoch na Cúile, Loch Coiribe, Ardchlár Paiteagó agus Baile Phollaird an Fhianaite. B’ionann é sin agus na chéad nuashonruithe láithreáin ó liostaíodh na suíomhanna ar dtús.
 • Feabhra 2014: Foilsíodh an chéad cheann de chúig alt bogaigh san iris Irish Farmers Journal Country Living (féach ar ár leathanach Acmhainní chun sonraí a fháil).
 • Feabhra 2014: Déanann an IRWC aighneacht maidir le Clár Forbartha Tuaithe na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) d’Éirinn (RDP) 2014 – 2020.
 • Iúil 2013: Ceardlann le hÚdaráis Áitiúla, Beannchar, Co. Uíbh Fhailí, lena n-áirítear caint mhaisithe leis an nádúraí áitiúil Stephen Heery.
 • Feabhra 2013: Críochnaíodh an tuarascáil deiridh ar an tionscadal Fardal Acmhainní Bogthaise, arna mhaoiniú ag deontas Staidéir Mhionscála an EPA agus arna chríochnú ag BirdWatch na hÉireann thar ceann an IRWC.
 • Meán Fómhair 2012: Cruinniú arna óstáil ag an Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta, agus ar fhreastail Rob McInnes ó Phainéal Athbhreithnithe Eolaíoch agus Teicniúil Choinbhinsiún Ramsar na Ríochta Aontaithe air.
 • Deireadh Fómhair 2010: An chéad chruinniú den ghrúpa a bhunaigh an Rialtas, a raibh Ken Whelan ina chathaoirleach air, agus ar fhreastail Tobias Salathe, Comhairleoir Sinsearach don Eoraip laistigh de Rúnaíocht Ramsar air.